Tramel Oy on tärkeä osa
toimivaa kierrätysyhteiskuntaa

Tramel Oy on vuonna 2008 perustettu ympäristöpalveluissa ja kierrätysteollisuudessa toimiva yritys. Yritys toimii erityisesti metallipitoisten romujen ja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kerääjänä sekä jatkokäsittelijänä.

>> in english

 

Tramel Oy:n palvelukonsepti vastaa teollisuuden laitevalmistajien ja tuottajien sekä jälleenmyyjien tarjoamaan kierrätyshaasteeseen. Läpinäkyvä ja avoin kierrätysprosessi tarjoaa reilun ja ympäristöystävällisyydessään tasokkaan asiantuntijapalvelun. Tramel Oy hyödyntää laitteet ja osat uudelleen tai jalostaa materiaalit ympäristövastuullisesti uusien tuotteiden raaka-aineiksi. Ydintehtävämme on tarjota helppokäyttöisiä, ympäristön ja talouden kannalta kestäviä kierrätyspalveluita Suomessa ja Euroopassa. Tramel Oy on sertifioitu tuotajavastuulainsäädännön mukainen kierrätysoperaattori.

​Eurooppalainen kierrätysyhteiskunta edellyttää, että sähkö- ja elektroniikkalaitteiden maahantuojat ja valmistajat huolehtivat kokonaisvaltaisesti kierrätyksen organisoimisesta. - Tramel tekee tämän ja enemmän. Materiaalien tuotteistamisprosessin lisäksi Tramel Oy tarjoaa kierrätys- ja asiantuntijapalveluita yrityksille ja kotitalouksille sekä kantaa yhteiskunnallista vastuuta rekrytoimalla vajaakuntoisia ja pitkäaikaistyöttömiä.

Tramel Oy kehittää palvelutarjoamaansa ydinprosessiensa suunnassa. Myyntiprosessit tukevat kierrätyspalvelujen ja materiaalikaupan lisäksi henkilöstövuokrausta ja rekrytointipalveluja. Tuotantoprosessissa huomioidaan vajaakuntoisten työpanos ja työnjohdon tarve sekä niiden vaikutus työtapoihin. Henkilöstön kehittämisprosessi valmentaa henkilöstöä Tramel Oy:n omiin prosesseihin ja luo työympäristön, josta voi edelleen sijoittua työmarkkinoille. Palvelutoiminta käynnistyy yhteisesti jaetuista tavoitteista ja asiakkaiden resurssitarpeista. Tramel Oy:llä on sosiaalisen yrityksen status.

Toimimme jatkuvassa yhteistyössä asiakkaidemme, sidosryhmiemme ja kuluttajien kanssa toteuttaen innovatiivista ja turvallisesti tuottavaa kierrätys- ja valmennusliiketoimintaa.

Tramel Oy:n ympäristöpolitiikka 

Päätoimialojamme ovat käytöstä poistettavien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden, metallien ja muiden käytöstä poistettujen kierrätettävien materiaalien teollinen käsittely.

 

Päätoimialojamme ovat käytöstä poistettavien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden, metallien ja muiden käytöstä poistettujen kierrätettävien materiaalien teollinen käsittely.

 

Tramel Oy tarjoaa kierrätyspalveluitaan tuottajayhteisöille, yrityksille, yhteisöille ja kotitalouksille. Palvelukonsepti sisältää mobiilikeräyksen, vastaanoton, esikäsittelyn, korjaus-, kunnostus- ja uudelleenkäyttöpalvelun sekä kierrätysmateriaalien jalostamisen raaka-aineeksi teollisuudelle.

 

Positiivisia ympäristövaikutuksia syntyy materiaalihyötykäytön lisääntymisestä, jolla ennaltaehkäistään jätteiden syntyä ja uudelleenkäytöllä pidennetään tuotteiden elinkaarta. Esikäsittely ja materiaalikierrätys vähentävät sekajätteen määrää ja säästävät uusiutumattomia luonnonvaroja. Kokonaisuudessaan kierrätyspalvelumme vähentää ympäristökuormitusta ja estää luonnolle vaarallisten aineiden pääsyn ilmaan, veteen ja maaperään.

 

Otamme toiminnassamme huomioon ympäristön ja luomme näin perustan ennaltaehkäisevälle ympäristötyölle, mikäli se on teknisesti mahdollista ja taloudellisesti kohtuullista. 

 

Tavoitteemme on toimia avoimessa vuorovaikutuksessa viranomaisten, tuottajayhteisöjen ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa. 
  

Koulutamme henkilökuntamme tunnistamaan työnsä ympäristövaikutukset, ohjaamme työskentelemään vastuullisella tavalla sekä kannustamme heitä osallistumaan yrityksen ympäristötyöhön.

 

Viranomaisten asettamat lait ja asetukset ovat toimintamme perusta. Olemme luoneet menetelmän millä varmistamme, että toimimme meitä koskevien ympäristölakien mukaisesti. Sitoutumalla mpäristöpäämääriin ja tavoitteisiin takaamme toimintamme jatkuvan kehityksen ja edistämme kestävää kehitystä. 


Yrityksemme johto on sitoutunut kehittämään yhdessä työnjohtajien kanssa järjestelmällistä työturvavallisuuskulttuurin kehittymistä ja tavoitteiden määrittämistä sekä niiden toteutumista. Varmistamme että henkilöstöllämme on riittävä tieto ja ymmärrys turvallisista toimintatavoista. Sitoudumme ammatilliseen osaamiseen jatkuvaan kehittämiseen ja ylläpitoon. 

 

Sitoudumme työturvallisuudessa ennaltaehkäisevään toimintatapaan ja pyrimme tunnistamaan, arvioimaan ja minimoimaan niihin liittyvät riskit.
ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa. 

 

Huolehdimme toimintaamme liittyvän lainsäädännön ja asiakasvaatimusten noudattamisesta sekä parhaiden turvallisten käytäntöjen soveltamisesta.


Edellytämme jokaisen työntekijämme toimivan vastuullisesti. Puutumme työskentelyyn, mikäli havaitsemme turvallisuusriskejä. Pyrimme ennakoivaan työterveydenhuoltoon, työkykyä edistävään ja ylläpitävään toimintaan sekä työhyvin voinnin kehittämiseen.Pyrimme tarjoamaan palkitsevia ja motivoivia työtehtäviä. Jotta voimme menestyä, tulee johtamisen olla hyvää ja kannustavaa. Henkilöstöhallinto vastaa työterveyshuollon ja työsuojelun organisoinnista sekä koordinoinnista. Johto ja esimiehet vastaavat siitä, että työterveys- ja työturvallisuuspolitiikan sisältö ja henki on viestitty sekä ymmärretty.